วิธีการใช้งาน

Shopping Cart

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
เลือกดูสินค้า »

“ผมใช้ Toppik มาได้ประมาณ 2 ปีแล้ว ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยให้ตัวผมมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น และมีความมั่นใจในตัวเองกลับมาอีกครั้ง บ่อยครั้งที่ผมเห็นผู้คนที่มีปัญหาผมร่วงและคิดว่าพวกเขาน่าจะรู้จัก Toppik”

ผู้ใช้: ใมค์, เมืองโอกแลนด์, ประเทศนิวซีแลนด์

“ฉันได้แนะนำ Toppik ให้กับคนไช้ของฉันที่มีการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม โดยฉันพบว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย ใช้งานง่าย และเป็นธรรมชาติอย่างมาก ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้ให้กับคนไช้ร่วมกับการผ่าตัดรากผมและการใช้ยา”

ผู้ใช้: คริสติน ฮอลี่, เมืองรีมิวร่า, ประเทศนิวซีแลนด์

“ทีแรกผมลังเลที่จะลองใช้ Toppik แต่เพื่อนของผมชักชวนให้ผมได้ลองใช้ ผมรู้สึกทึ่งกับผลลัพธ์ที่ได้ ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ามันจะได้ผลดีขนาดนี้ มันดูราวกับว่าผมมีเส้นผมกลับมาเต็มศรีษะอีกครั้ง”

ผู้ใช้: ดี โจนส์, ประเทศออสเตรเลีย

“มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ หลังจากที่สูญเสียเส้นผมไปถึง 20 ปี ตอนนี้ตัวผมรู้สึกว่าเส้นผมได้กลับมาแล้ว ผมยังไม่อยากจะเชื่อว่าได้เกิดอะไรขึ้นเมื่อผมใช้ Toppik มันเหมือนกับเส้นผมของผมทวีคูณขึ้นให้เห็นได้ในทันที ดูราวกับคุณได้ทำการผ่าตัดย้ายรากผม ไม่มีอะไรที่ผมเคยได้ลองซึ่งดีได้ซักครึ่งหนึ่งของ Toppik โดยผมได้ลองมาแล้วทุกอย่าง”

ผู้ใช้: แกรี่ ลักค์แมน, เมืองแอทเทิลโบโร, รัฐแมสซาชูเซต, ประเทศสหรัฐอเมริกา

info@toppik.co.th
877/22 โครงการ�����������นอวานา @work
ถนนพระราม 9 แข���งสวน���ลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โ���ร: 080-6827123, 02-2211302


http://www.youtube.com/watch?v=WRMWAj5nbCU&

ขั้นที่ 1

เช็ดหรือเป่าผมให้แห้งสนิ��� ควรใช้ผง Toppik กับเส้นผมที่แห้งแล�������������ว�����ท���า�������ั้น

ถือกระป๋องให้อยู่เหนือบริเวณที่ต้องการใช้ Toppik ประมาณ 2-3 �������ิ้ว แต่ในส่วนที่ต้องการเน้นเป็นพี้นที่เล็กๆคุณอาจถือ�����������ร���������ป���องใ���้�����������������������������������������������ย���������������������������������������่�����������������������������ก�������������������������้���������ว���������า�����ั้น���ี�����เล็ก���้อย

 

ขั้นที่ 2

เขย่าผง Toppik ในบริเวณที่ต้องการโดยให้ด้านเปิดของกระป๋องคว�����ำ���ง คุณ���ม่ต้องกังวลถึงผงเค���า���ินที่������วงอย���่ในบริเวณผมโดยรอบเพราะมันจะแทรกซึม ไปกับเส���นผมปกติ

คุณอาจใ���้กระจกส���รวจดูว่าย���งมีบร���เวณใดอีกบ้างที่���้องใส���ผง Toppik เพิ่���

���ีก วิธ���ท���่ทำได้ ด้วยก���รเขย่ากระป๋อง Toppik เ���ื่อคุณก���ม���รีษ�����ลงแล้วด���กระจ���หล���งจากน�����้น ใส่ Toppik เพิ���ม���ติม���นบริเวณ���ี�����ต���อ���ก������ เมื่อเวล���ผ่านไปซ���กระยะแล�����คุณใช���จนคุ้นเค����� ค���ณจ���พบว่าคุณ���า�����าร��������ช้ Toppik ด���วยการ���องกระจกแค่เล็�����น���อย หรือ���ทบจะไม่ต้องมองเลย

 

ขั้นที่ 3

เมื่อคุณต้องการใช้ Toppik บริเวณศรีษะด้านหน้า ให���คุณกางนิ้วโป้���และนิ้วชี้แล้ววางมือของคุ���บริ�����ว�������เ���นือ���รีษ���ด้านห���้���ใ���้ แน���ขอ������ส้น�����มเพ���่อท���่จะป้���ง�������ั���ไ���่ให้ผ�����เคราตินร่���������ง�������ล�����นใน�������ริเ���ณ���������บ�����น���า คุณสามารถใช้หวีที่ Toppik อ���ก���บ�����มาเป็�����พ���เศษ (Hairline Optimizer) ข���งทางเราเพื่อให้จัดทรงผมได้ง่ายขึ้น

ทำการแตะเส���น�������ม�����องค���ณเบ�����ๆเพ���่อ เป็นก���รกระจายผง Toppik ใ�������้�����ั���วบริเ���ณ แล้วจึ���ใช้หวีจัดแต่งทรงผมตามที่คุณต้องการ คุณจะรู้���ึกได้���่าเส้นผมข���งคุ�����ย��������ถูกจ���������ดทรงได้ง���าย������������้นอ������ด�����������จาก Toppik

 

ขั้นที่ 4

คุณส���มารถใ���่���ง Toppik เพิ่มเติมในบริเวณ�����ี่คุณอ���ากให้เส้นผมแลดูหนามากยิ่งขึ้น ปิดฝากร���ป���อ���ให้แน่น���ลังการใช้งา��� และเก็�����รั���ษาในบริเว���������่���วามช�����้นต่ำ