ถาม-ตอบ

Shopping Cart

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
เลือกดูสินค้า »

“ฉันเริ่มใช้ Toppik เมื่อเส้นผมมีการหลุดร่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทั้งสองด้านของศรีษะเหนือใบหู ในช่วงที่ฉันมีความเครียดจากการตกงาน เส้นผมที่หลุดร่วงไปไม่เคยงอกขึ้นมาใหม่แม้ว่าดิฉันจะมีงานทำมาแล้วเป็นเวลาถึง 4 ปี ฉันลังเลที่จะลองใช้ผลิตภัณฑ์นี้ แต่มานึกอีกทีว่า ไม่เห็นมีอะไรที่จะต้องเสียถ้าได้ลอง ไม่มีอะไรต้องสูญเสียจริงๆ โดยที่ผลิตภัณฑ์มีความพิเศษมากๆ ฉันต้องการขอบคุณมากที่ทำให้ความมั่นใจกลับมาอีกครั้งด้วยสภาพผมที่เต็มศรีษะ”

ผู้ใช้: วิลเลียม, เมืองลอนดอน, ประเทศอังกฤษ

“ผมเคยมีผมบางบริเวณตรงกลางศรีษะ หลังจากที่ผมได้รู้จัก Toppik ทุกอย่างก็ดีขึ้น มันทำให้ผมแลดูหนาและความมั่นใจของผมก็กลับคืนมา มันช่างยอดเยี่ยมจริงๆ”

ผู้ใช้: เอสอาร์ พรารัน, ประเทศออสเตรเลีย

“ทีแรกผมลังเลที่จะลองใช้ Toppik แต่เพื่อนของผมชักชวนให้ผมได้ลองใช้ ผมรู้สึกทึ่งกับผลลัพธ์ที่ได้ ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ามันจะได้ผลดีขนาดนี้ มันดูราวกับว่าผมมีเส้นผมกลับมาเต็มศรีษะอีกครั้ง”

ผู้ใช้: ดี โจนส์, ประเทศออสเตรเลีย

“ผมใช้ Toppik มาได้ประมาณ 2 ปีแล้ว ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยให้ตัวผมมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น และมีความมั่นใจในตัวเองกลับมาอีกครั้ง บ่อยครั้งที่ผมเห็นผู้คนที่มีปัญหาผมร่วงและคิดว่าพวกเขาน่าจะรู้จัก Toppik”

ผู้ใช้: ใมค์, เมืองโอกแลนด์, ประเทศนิวซีแลนด์

info@toppik.co.th
877/22 โครงการ�����������นอวานา @work
ถนนพระราม 9 แข���งสวน���ลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โ���ร: 080-6827123, 02-2211302


 1. Topppik ทำมาจากอะไร?
 2. Toppik มีคว�����������มปลอดภัยต่อสุขภาพมากน้อยเพียงใด?
 3. Toppik ���������ลิตจา�����ประเทศอะไร และมีจำหน่ายในประเทศอื่น���รือไม่?
 4. Toppik เหมาะกับผู้ใช้ประเภทใดบ้าง?
 5. Toppik ม���ผลต่อก�����รงอกของเส้น�����มหรือไม���?
 6. Toppik จะยึดเกาะกับเส้นผมของผู้ใช้นานเพียงใด?
 7. จะเกิดอะไ���ขึ้นเ������������่อถูกลม, ฝ�������������������, หรือเหงื่อขณะเล่นกีฬา
 8. จะทำอย่าง���รเม���่อต้องการใช้ Toppik และ Minoxidil ในขณะเดียวกัน?
 9. Toppik มีสีอะไรบ���าง?
 10. Toppik หนึ่งกระป๋องสามารถใช้ได้นานเท่าไหร่?
 11. ควรทำอย่างไรเมื่อเส้นใย Toppik ���ยู่บนเสื้อผ้าหรือหมอน?
 12. ถ���าคุณต้องการเป็นตัวแทนขาย Toppik แล้วทางเรา มีการให้ส���วนลดหรือไม���?

 

1. Topppik ทำมาจากอะไร?

เส้นใ��� Toppik ทำมาจากโปร���ีน���คราตินตามธรรมช�����ต���เหมือนก���บ���ส้นผมของ���ว�����เรา ���ส���นใยจะถูกนำไ�����อัด���้���������ย���ร�������������จ�������ไ���������������������������������ฟ�������������������า�������������ถ�������ต���������์ ในระดับที่มีความแม่นยำสูง เพ�������������่อให้สา���า���ถ���������������������ึ���เกา�����พอดีกับเส้นผมเส้นที่บางที่สุ���ของคุณ ผลิตภัณฑ์ของเราไม่มีสารเคมี ห���ื���สิ่งเจือปน

2. Toppik มี���วามปลอดภัยต่อสุขภาพมากน้อยเพียงใด?

ผลิตภัณฑ์ Toppik ได้รับการจดแจ้งกับ���างสำน���กงานคณะกรรมการอาหารและย��� (อ���.) ใบรับแจ้���เ�������������ขที��� 10-2-5510035 คุ���จ�����������������ง���ั�����น���จได���������������ในเ���ื่องข���งความ���ลอดภัยต่อ�����������ู้ใ���้

3. Toppik ผลิตจากป���ะเทศอะไร แ���ะ���������ีจำ�������น�����ายใ���������������ป���ะ���ท�����อ���่���ห���ื�����ไ���่?

Toppik เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ���ละม�������������������ผ�������้���������ทนจ���หน�������������ในปร�����เ���������ศต่���งๆท�������่วโลก���ช่น ���ห���ัฐอเมริกา, แคนนาดา, ออสเตรเลีย, น���ว���ีแลนด���, เ���������เธอร์แลนด์, อังกฤษ, สเปน, อิตาล���, เดนมา��������ก, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, แ���ะอื่นๆ

4. Toppik เหมาะกับผ���้ใช�����ประเภทใดบ้าง?

���ายหรือหญ���งท���่มีป�����ญหาศีรษะ���้���น, เ���้���ผมบา���, รอยแส���มีขนาดใหญ���ในทุกสภาพเส้นผม ตราบ���ดที่ยังมี���ร���มาณ�����ส���น�����มหล���เ���ลืออยู่แม้เ���ี���งเล���ก���้อย

5. Toppik มีผลต่อการ���อกข���งเส้นผมหรือไม่?

เส���นใย Toppik จะไม่รบกวนต���อกา���งอกของเ�����้นผ���ปกติ

6. Toppik จะยึดเกาะกับ������้นผมข�����งผู้ใ�����้นานเพ���ยงใ���?

โดยทั่วไป ���ส้นใ�����จ�����ยึดเก���ะก������เส้นผม�����องผู้�����ช้������กร���ทั������ม������������ารสร�����ผม

7. จะเกิดอะไ�����ขึ้นเมื่อถูกลม, ฝน, ���รือเหงื่อขณ���เล่���กีฬ�������

ผ�����ิตภั���ฑ���ขอ���เร���ท���ต่อ�������ม, �����น, หรื���เ�����ง���่อ โดยจะไม่ไหล���ปรอะเปื้อน

8. จ���ทำอย่างไรเมื่อต้องก���รใช��� Toppik และ Minoxidil �������นขณ���เดี���วกัน?

���ช��� Minoxidil ก่อนจะม���ก���ร�������ช��� Toppik

9. Toppik มีส���อ���ไรบ���าง?

Toppik มีสีดำ, สีน���ำตาลเข้ม, สีน้���ต���ล, สีน����������ตา���อ������น, ส���น�����ำ���าลแดง, ส���เทา, แล���สี��������อ���ด์

10. Toppik หนึ���ง���ระป๋อง�������ามา���ถใ���้ไ��������น���นเท���าไหร���?

���ึ�������นอยู่กับว่าคุ���ใ���้แต่ละครั���ง���ากแค่ไห��� แ���่���ด���ปกติแ�����้ว ผ�����ิตภัณฑ์ขน���ด 25 กรัม สา���ารถ���ช���ได้ระ�����ว่า��� 2-3 เดือน

11. ค���รทำอย่า�����ไ���เมื่อ���ส้นใย Toppik อยู่บนเสื้อผ้าหรือหมอน?

เพียงปัดออกด้วยม���อ โดยจ���ไม่มีสีหรือคราบหลงเหลืออยู่

12. ถ้าคุณต้���ง���ารเป็���ตัว���ทนขาย Toppik แล้���ทา������รา มีก���รให้ส���วนลดหรือไม่?

โ���รดติด���่อเราได้ที่ info@toppik.co.th